Privacyverklaring Waterschap Rijn en IJssel

Gepubliceerd op 25 mei 2018

Gepubliceerd op 15 mei 2018

Weet van Water is een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel. Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Waterschap Rijn en IJssel omgaat met persoonsgegevens die wij via onze internet website verkrijgen. Bij het verwerken van persoonsgegevens volgen wij de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wbp opgevolgd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van Waterschap Rijn en IJssel. Dit betekent dat persoonsgegevens onder deze wet vallen die via internet worden verzameld, bewaard of gebruikt. Ook valt het onder deze wet als persoonsgegevens op enige wijze ter beschikking gesteld worden, met elkaar in verband gebracht worden of afgeschermd worden.

De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer vanaf 25 mei 2018. Per die datum is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Hoe gaat Waterschap Rijn en IJssel om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wbp en de AVG verwerkt. Dat betekent dat uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten op onze website. Indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat vragen wij uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die Waterschap Rijn en IJssel verwerkt

Waterschap Rijn en IJssel verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een juiste uitvoering van de wettelijke waterschapstaken. Dit zijn voornamelijk naam en adresgegevens. Daarnaast verwerkt Waterschap Rijn en IJssel ook andere persoonsgegevens. Hierbij kunt u denken aan telefoonnummers, email adressen en IBAN nummers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerkt Waterschap Rijn en IJssel ook bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die door de wet extra bescherming krijgen vanwege een grote mogelijkheid op inbreuk op iemands privacy. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt:

  • Burger Service Nummer (BSN) (*)

(*) Hoewel het BSN onder de AVG géén bijzonder persoonsgegeven meer is, bestaat wel de mogelijkheid voor Europese lidstaten om voorwaarden te stellen aan het verwerken van een nationaal identificatienummer, zoals het BSN.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige opslag

Wij verwerken uw Burgerservicenummer als (bijzonder) persoonsgegeven als wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens mogen wettelijk niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Waterschap Rijn en IJssel zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Waterschap Rijn en IJssel verstrekt uw gegevens alleen aan derden als hiervoor een wettelijke verplichting bestaat. Met organisaties die uw gegevens namens Waterschap Rijn en IJssel verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Waterschap Rijn en IJssel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Waterschap Rijn en IJssel neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u dit wenst dient u hiervoor een schriftelijk of verzoek in te dienen bij Waterschap Rijn en IJssel. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om de gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en daarnaast verzamelen we met deze cookies gegevens over uw bezoek. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen. Dit doen we middels Google Analytics. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Wij zullen geen cookies plaatsen zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van een zogenaamde functionele cookie; dat is een cookie die nodig is om een uitdrukkelijk door u verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via het contactformulier op deze website.

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen Waterschap Rijn en IJssel omgaan kunt u vinden in ons privacy beleid en reglement (deze link komt binnenkort beschikbaar). Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Waterschap Rijn en IJssel kunt u vinden in het register van verwerkingen (link binnenkort beschikbaar).