Stresstesten en risicodialogen

Gepubliceerd op 26 november 2019

Onderwerpen waarbij waterschap en gemeente elkaar vinden én Weet van Water een rol kan spelen, zijn de stresstesten en risicodialogen. We spraken Ronald van Ark (klimaatcoördinator) en Wouter Akkerman (adviseur watersystemen) hierover, beide werkzaam bij het waterschap.

Ronald en Wouter klein

Stresstest

Een stresstest brengt de kwetsbare plekken in de gemeente voor de extremen van het klimaat in 2050 in beeld. Denk hierbij aan wateroverlast, hitte en droogte en wat dit voor gevolgen heeft op de openbare ruimte. Om de effecten op bepaalde plaatsen te laten zien, is er de klimaateffectatlas. “De atlas is bedoeld om op een laagdrempelige manier de effecten van klimaatverandering in de eigen leefomgeving te laten zien. Op deze manier kan iedereen geïnformeerd worden. Overheden, woningbouwcorporaties, agrariërs, etc. kunnen de tijd tot 2050 benutten om oplossingen te zoeken of maatregelen te nemen zodat uiteindelijk onze hele leefomgeving klimaatbestendig wordt”, aldus Wouter.

Samenwerking

De gemeente gaat over alle aspecten van de leefomgeving en het waterschap heeft de kennis en expertise rondom water en klimaat. Ronald: “Wij gaan dit onderwerp dan ook samen als partners aan en kunnen elkaar hierin versterken.”

Risicodialogen

Wouter: “De risicodialogen pakt ieder vanuit z’n eigen kracht op. De gemeente heeft meer contact in bebouwd gebied met de bewoners, het waterschap meer in het landelijk gebied met de agrarische sector.”

Waar zitten de kwetsbare plekken als het gaat om de extremen van klimaatverandering? “Wat vinden we acceptabel? Daar gaat het om. Het is dus ook een gesprek van bewustwording en het maken van keuzes”, kaatst Wouter terug. Door de stresstest weet ik dat mijn kelder kwetsbaar is, omdat hij kan onderlopen. Ik heb niets uit de kelder gehaald, maar wel even kunnen overwegen of ik dat wel zou doen. Dit is het doel van de risicodialoog: ieder wordt zich bewust van zijn kwetsbaarheid op zijn of haar terrein en kan overwegen of maatregelen nodig zijn. Weet van Water zit heel erg op de bewustwording en biedt handelingsperspectief: wat kan ik op mijn terrein doen? Ideaal om gezamenlijk in te zetten bij het gesprek met je inwoners.

Het is een dialoog die we nu op gang brengen en die we de komende jaren blijven voeren. Het wordt een deel van onze bagage. Wat betekent klimaatverandering voor je eigen omgeving? Hoe maken we ruimtelijke leefomgeving klimaatbestendig? Dit kunnen we als waterschap of gemeente echt niet meer alleen. Dus we moeten een beweging op gang brengen om ervoor te zorgen dan het een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt, van de gehele maatschappij. Daarvoor moet je in gesprek blijven, handelingsperspectief bieden, doelen stapelen en werk met werk maken.”

Wouter vult aan: “We moeten ons bewust worden van de extremen. En leren leven met de risico’s. Als we voorbereid zijn op de extremen in de stresstest, kunnen we ook al die andere hevige buien aan die net iets minder extreem zijn. Onze omgeving richten we zo in dat het past bij het nieuwe ‘gemiddelde’ klimaat én dat extremen zoveel mogelijk opgevangen kunnen worden. We moeten werken aan een nieuwe balans.”